Vedtekter

Vedtekter for foreningen ”Project Baseline Trondheim”

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er: Project Baseline – Trondheim og ble stiftet 16.11.2013 

§ 2 Formål 

Ta forskjellige prøver av Trondheimsfjorden og området rundt for å kunne danne et sammenligningsgrunnlag dokumentere med bilder/video. Kartlegging av bunnforhold og almenntilstand. 

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

§ 4 Medlemmer 

Medlemskap i Project Baseline Trondheim er åpent for alle interesserte i Norge. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett ved ting og er valgbare til tillitsverv. 

§ 6 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

§ 8 Årsmøte 

Årsmøtet er Project Baseline Trondheims høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av Februar måned. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

§ 9 Ledelse av årsmøtet  

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Project Baseline – Trondheim 

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 11 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 5. Behandle regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker. 
 7. Fastsette medlemskontingent. 
 8. Vedta budsjett. 
 9. Behandle organisasjonsplan. 
 10. Foreta følgende valg: 
 1. Leder og nestleder
 2.  1 styremedlem og 1 vara
 3.  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

§ 12 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 13 Styret 

Foreningen ledes av et styre på minimum 3.  Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Nytt styre velges på hvert årsmøte, personer kan bli gjenvalgt. 

Styret skal: 

1.Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

3.Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4.Representere Project Baseline Trondheim utad. 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

§ 14 Grupper /avdelinger 

Project Baseline – Trondheim kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Project Baseline – Trondheims årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Project Baseline – Trondheim, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Project Baseline – Trondheim utad uten styrets godkjennelse. 

§ 15 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.) 

Oppløsning av Project Baseline – Trondheim kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Project Baseline – Trondheim. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.